Gaelic medium education/ Foghlam tron Ghàidhlig

Foghlam tron Ghàidhlig

Air 1 Ghearran dh’ fhoillsich Bòrd na Gàidhlig, airson a chiad uair, seòladh, gu soilleir, do Ùghdarrais Foghlam air na h-uallachdan mu Ghàidhlig anns an Achd Foghlam (Alba) 2016 agus dè na fiughairean a dh’ fhaodadh a bhith aig pàrantan a thaobh an cuid cloinne an sàs ann am foghlam Gàidhlig.

Tha foghlam tron Ghàidhlig a’ toirt cothrom dha clann Gàidhlig ionnsachadh anns an obair-sgoile àbhaisteach aca seach gur ann sa Ghàidhlig thathas a’ teagasg. Mar sin, tha iad air am bogadh sa chanan fhad sa tha iad ag ionnsachadh. Gu ruig a seo, tha sinne a’ toirt taic do theaghlaichean a tha taghadh Foghlam tron Ghàidhlig agus a’ coileanadh sin troimh com-pàirteachais le Chomhairleachan mu thimcheall oirnn.

Mar phàirt de Phlana Gàidhlig Shiorrachd Àir a Tuath tha dleastanas oirnn Foghlam tron Ghàidhlig a bhrosnachadh, rud a rinn sinn anns a’ co-chomhairleachadh a bh’ againn. Tha sinn a’ leantainn le co-labhairtean ri  Mhaighstirean-sgoile agus Comainn Phàrantan.

Tha sinn an sàs ann am pròiseas a bheireas cothrom do theaghlaichean Foghlam tron Ghàidhlig iarraidh. Bidh sin ri fhaighinn a dh'aithghearr.

Gaelic Medium Education

On 1st February Bòrd na Gàidhlig published clear guidelines to education authorities on the the Gaelic provisions in the 2016 Education (Scotland) Act and, for the first time, sets out what parents can expect for their children in Gaelic education.

Gaelic medium education (GME) gives children an opportunity to learn Gaelic through their normal schoolwork as their classes are delivered in Gaelic and they absorb Gaelic along with their learning. Currently we support families choosing Gaelic Medium Education and deliver this through partnerships which neighbouring Councils.

As part of the North Ayrshire Council Gaelic Language Plan we are committed to promoting Gaelic Medium Education and did this through our consultation. We are continuing our dialogue with Head Teachers and Parent Councils.

We are developing a process for families to request Gaelic Medium Education and this will be available shortly.

See Gaelic Medium Primary Education for more information.